lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

BFR skannade skrifter

BFR skrifter för fri nedladdning i PDF- länk till LIBRIS Utg.år och serie
17 sunda hus : goda exempel, daghem och skolor / Birgitta Nordquist T-skrift 1996:T1
Analys av icke stationära värmeströmsförhållanden för ett plant tak med RC-nätverksmetod / Arne Elmroth ; Ingemar Höglund (Särtryck ur Byggmästaren 1966) Rapport 1967:R2
Analys av projekteringskostnader kan ge billigare hus / Jimmy Gustafsson (Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren 1966) Rapport 1967:R17
Arbetet inom material- och konstruktionsgruppen vid Statens institut för byggnadsforskning / Odd Lyng (ur Byggmästaren 1964) Särtryck 1964:22
Badrum och städning : hur skall badrum byggas för att underlätta städningen? / Gudrun Linn (Doktorsavhandling) Rapport 1985:R103
Badrumsgolv av vinylplastmattor : en inventering / Christer Bring (ur Byggnadsindustrin 1963) Särtryck 1963:14
Betongelement för bostadshus / Åke Fröroth; Göran Hellsten (Särtryck ur Teknisk tidskrift 1965) Rapport 1965:R6
Betongelement för husbyggnad (Särtryck ur Byggnadsindustrin. 1966-67) Rapport 1967:R29
Betongskivor balanserade av bjälklag / Gunnar Kärrholm; Erik Thelberg (Särtryck ur Nordisk betong 1965) Rapport 1965:R12
Bostad och sol : undersökningar av soltillgångens betydelse för lufthygien, inomhusklimat och trivsel / Lennart Holm; Gunnar Pleijel; Hans E. Ronge Rapport 1964:R100
Bostadsbebyggelsens standard / Lennart Holm (ur IVA Meddelande nr 139 1964) Särtryck 1964:26
Bullerproblem vid trafikleder / Hans Elvhammar; Stig Ingemansson (Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren 1964-65)

Rapport 1965:R7

Byggbranschens strukturförändringar / Göran Hellsten; Yngve Palm; Lennart Holm (ur Teknisk Tidskrift och Byggnadsindustrin) Särtryck 1964:23
Byggforskning 68 (informationskonferens om byggnadsforskning med 20-tal bidrag) 1968 ("pocketbok")
Byggforskningen organiseras : 1900-1960 : Statens kommitté för byggnadsforskning, Statens nämnd för byggnadsforskning / Annika Nordlander Finn (om Byggforskningens historia del 1) T-skrift 1994:T4
Byggmaterial : elva uppsatser (Särtryck ur Teknisk tidskrift 1965-1966) Rapport 1966:R3
Byggnaders underhåll : ett viktigt forskningsområde / Mejse Jacobsson (ur Byggmästaren 1960) Särtryck 1960:7
Byggnadsforskningen i Sverige : en sammanställning / Nils Tengvik Meddelande 1945:1
Byggnadssätt och byggnadskostnader i Stockholm 1883-1939 / Hilmer J. Danielsson; Mejse Jacobsson Meddelande 1948:11
Computation of natural radiation in architecture and town planning / Gunnar Pleijel (Doktorsavhandling) Meddelande 1954:25
Crack spacing and crack widths due to normal force or bending moment / Åke Holmberg; Sten Lindgren Document 1970:D2
Deformation, sättning och skador hos långa hus / Flemming Hansen; Åke Holmberg (Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren 1968) Rapport 1968:R48
Den 3 internationella betongvarukongressen, Stockholm, 16-22 juni 1960 : RILEM:s lättbetongsymposium, Göteborg, 20-23 juni, 1960 / Ingvar Jansson; Ingemar Nyquist (ur Byggmästaren 1960) Särtryck 1961:2
Eldning med inhemska bränslen / Olov Larsson (Särtryck ur VVS 1967) Rapport 1967:R18
Elementhus / Göran Hellsten (ur Teknisk Tidskrift 1963) Särtryck 1964:1

Energieffektivisering : sparmöjligheter och investeringar för el- och värmeåtgärder i bostäder och lokaler : drift och skötsel

Anslagsrapport 1996:A1
Ett svenskt institut för byggnadsforskning / Lennart Holm (ur Statens Byggeforskningsinstitut, årsberetning nr 13 1961) Särtryck 1961:9
Fabrikstillverkade byggnader och byggnadselement : Litteraturförteckning / Christer Gemmel Rapport 1944:R2
Flat roofs : a selected bibliography, 1949-1963, with notes / W.H. Ransom Foreign Language series 1964:4
Flerbostadshusen i Sverige : kvaliteter och brister, ombyggnadsbehov och möjligheter / Sonja Vidén; Klas Schönning; Kerstin Nöre Rapport 1985:R95
Flerfamiljshusens markutrymmen / Hans Fog (Rapport i A3-format, mkt illustrationer) Rapport 1962:R79
Fogar i ytterväggar av betong - fogmassor : Fogmassor som tätning i betongfasader / Per Olof Nylund (ur Byggmästaren nr 11, 1963 Särtryck 1964:2
Formtryck vid gjutning av vertikala betongkonstruktioner / Gunnar Backsell (ur Byggmästaren 1962) Särtryck 1962:11
Forskning om byggnadsproduktion vid Statens institut för byggnadsforskning / Göran Hellsten (Särtyck ur Byggnadsindustrin 9:1965) Rapport 1965:R17
Forskning om fukt i byggnadsmaterial / Erik Saare (ur Teknisk Tidskrift 1958, h.34) Särtryck 1958:6
Från mönsterplan till kommunöversikt : den fysiska översiktsplaneringens framväxt i Sverige : [utställningskatalog] / Eva Rudberg G-skrift 1985 (vikbar broschyr)
Fukt : byggnadstekniska fuktproblem / Bo Adamson; Lennart Ahlgren; Sven G. Bergström; Lars Erik Nevander Programskrift 1970:12
Fuktdimensionering av träkonstruktioner : riskanalys / Lars Erik Nevander ; Bengt Elmarsson Rapport 1991:R38
Fuktproblem inom byggnadstekniken : Diskussionsinlägg vid en konferens den 23 april 1945 Rapport 1945:R5
För en medveten planering : byggnadsplaneringsgruppens arbete vid Statens institut för byggnadsforskning / Sven Thiberg (Särtryck ur Arkitektur 3:1965) Rapport 1965:R10
Förnyelse av det gamla låghusbeståndet i stadskärnan : en modellundersökning i Lund / Sven Tynelius Rapport 1966:R29
HB-balken : projektering, beräkning, provning och tillverkning / Hilding Brosenius Rapport 1990:R35
Heat extraction from the ground by horizontal pipes : a mathematical analysis / Johan Claesson; Alain Dunand Document 1983:D1
Hälsoeffekter vid arbete i fönsterlösa klassrum / Rikard Küller ; Carin Lindsten Rapport 1991:R10
Injustering av värmesystem: : ventiler för injustering av värmesystem / Sven Mandorff (ur VVS nr 12, 1956 och 1, 1957) Särtryck 1957:3
Inomhusklimatets fysiologi och hygien / Börje E. Löfstedt (ur Nordisk hygienisk tidskrift. 3:1965) Rapport 1965:R24
Invändig ytbehandling i betonghus / Ingemar Höglund (ur Byggmästaren nr B 12, 1958) Särtryck 1959:1
Kartläggning av förekomsten av Legionella i svenska vattensystem / Regine Szewzyk; Thor Axel Stenström Rapport 1993:R9
Klimat- och ventilationsmätningar i olika skolor / Bengt E. Erikson; Arne Boysen (Särtryck ur VVS 3:1965) Rapport 1965:R4
Konsumtionsanpassade bostäder / Lennart Holm (ur Att bo 1961:6) Särtryck 1962:1
Korrosion på varmvattenrör inbäddade i betong / Uno Trägårdh (ur Industriell Teknik 1961 Särtryck 1961:13
Korrosionsförsök med kolstål i några byggnadsmaterial: : inverkan av korrosionsinhibitorer / Gustav Nilsson (ur VVS nr 5, 11, 1963) Särtryck 1964:11
Kryprum : grundläggningsdjup, värmeisolering och fuktförhållanden / Bo Adamson; Johan Claesson; Bengt Eftring Rapport 1971:R29
Ljudisolerande fönsterkonstruktioner : Sound insulating window constructions / Stig Ingemansson Rapport 1968:R3
Luftföroreningar : korrosion och andra effekter på byggnadsmaterial / Darwish Lala; Christer Sjöström; Vladimir Kucera Rapport 1989:R114
Markvärme : en handbok om termiska analyser. D. 1, Allmän del / Johan Claesson T-skrift 1985:T16
Markvärme : en handbok om termiska analyser. D. 2, Värmelager / Johan Claesson T-skrift 1985:T17
Markvärme : en handbok om termiska analyser. D. 3, Naturvärmekällor / Johan Claesson T-skrift 1985:T18
Materialvetenskap och väg- och vattenbyggnad / Torben C. Hansen (Eftertryck ur Teknisk tidskrift. 34:1965) Rapport 1965:R28
Mellan politik och forskning : 1960-1992 : Statens råd för byggnadsforskning / Ulf Sandström (om Byggforskningens historia del 2: 1960-1992) T-skrift 1994:T5
Mortar bond / Erik Högberg - In English

Rapport 1967:R40

Mur- och putsbruk i teori och praktik / Vitold Saretok (ur Cement och Betong 1962:2) Särtryck 1962:13
Mögelpåväxt på trä / Nils Hallenberg; Elisabeth Gilert Rapport 1987:R94
Mönsteranalys av inomhusluft : undersökning av luftkvaliteten i sjuka hus med flytspackelproblem / Carl-Gustaf Bornehag (Doktorsavhandling) Rapport 1994:R23
Non-visual effects of light and colour : annotated bibliography / Rikard Küller

Document 1981:D15

Numerisk beräkning av temperaturförlopp : ett fysikaliskt betraktelsesätt / Bengt Eftring (Doktorsavhandling) Rapport 1990:R81
Nya fasader på gamla hus - tilläggsisolerade ytterväggar / Ingemar Höglund; Odd Lyng; Vincent Georgescu; Folke Hagman (ur Byggmästaren nr 3, 1963) Särtryck 1963:10
Om kondensation och annan fuktbildning i byggnader / Christer Gemmel; Nils Tengvik Rapport 1944:R1
Om vilotryck vid jordtrycksberäkningar : Diskussionsinlägg vid en konferens den 28 maj 1945 Rapport 1945:R6
Ombyggnad - inventering av installationer i flerbostadshus byggda 1930-1955 / Lennart Berndtsson; Lennart Granstrand; Lennart Gunnarsson; Sören Lindgren Rapport 1980:R59
Ombyggnad : brandskyddsåtgärder i äldre bostadshus / Sven-Erik Bjerking Rapport 1979:R50
Ombyggnad : hur bostadshusen byggdes 1880-1940 / Sven-Erik Bjerking Rapport 1974:R32
Ombyggnad : hur bostadshusen byggdes 1940-1970 / Sven-Erik Bjerking Rapport 1978:R106
Platsbygge - prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö : en jämförande studie / Kjeld Paus Anslagsrapport 1996:A10
Plattapparat för bestämning av värmeledningsförmåga hos byggnadsmaterial / Bo Göstring (Särtryck ur VVS 3:1967) Rapport 1967:R16
Putsade fasader : teori och praktiska erfarenheter / Kenneth Sandin Rapport 1984:R88
Pålslagningen och stötvågsteorin / Hans Christian Fischer ; Lars Hellman (ur Väg- och vattenbyggaren; 9, 1963) Särtryck 1963:6
Reparation av betonggolv / Ulf A. Halvorsen (Eftertryck ur skriften Prosjektering og utförelse av betonggulv, utgiven av Den Norske Ingeniörforening, januari 1966) Rapport 1966:R43
Restaurering av gamla byggnader ur främst teknisk och antikvarisk synvinkel / Ingmar Holmström; Iwar Anderson (Särtryck ur Byggmästaren. 1966-1967) Rapport 1967:R23
Rumsisolering mot luftljud i bostadshus / Tor Kihlman; Per-Henrik Berglund (ur Byggmästaren och Väg- och vattenbyggaren; 1963) Särtryck 1963:15
Rörelser hos fasadelement av betong / Per Olof Nylund (Särtryck ur Byggmästaren 5:1968) Rapport 1968:R45
Samband mellan astma och inomhusmiljö? : undersökning i 60 unga astmatikers bostäder / Annika Ekstrand-Tobin (Licentiatavhandling) Rapport 1993:R35
Samhällsplaneringsforskningen inom Statens Institut för byggnadsforskning / Hans Fog (ur Plan 3:64) Särtryck 1964:18
Skiffersvällningen i Östersundsområdet / Curt Erik Jangdal (Särtryck ur Byggmästaren 11:1964) Rapport 1965:R9
Skolor med ventilation där självdrag används : exempel på lösningar och resultat / Marie Hult Anslagsrapport 1997:A11
Sol - energi - form : utformning av lågenergihus / Bo Adamson; Bengt Hidemark; Ann Hidemark T-skrift 1986:T2
Solvärme genom fönster och solskydd / Gösta Brown (Särtryck ur VVS nr 6:1965 och 2:1966) Rapport 1966:R11
Stadens grönska, äldres utevistelse och hälsa / Rikard Küller ; Marianne Küller Rapport 1994:R24
Strålningsdrag från en kall fönsteryta : experimentell undersökning med värmeflödesmätning / Börje E. Löfstedt; Hans E. Ronge (ur VVS nr 10,1961) Särtryck 1961:12
Strålningsdrag från kalla tak : Med några observationer om dragavkylningens fysiologi / Hans E. Ronge; Börje E. Löfstedt (ur VVS nr 5, 1957) Särtryck 1957:7
Svensk husbyggnadsteknisk litteratur : sammandrag från åren 1944-1948 / Sten Rosenström Meddelande 1949:14
Säsongslagrad solvärme i Kungälv : planeringsunderlag med alternativ för värmeförsörjning på 1990-talet / Tommy Claesson; Jonas Gräslund; Göran Hultmark: Torbjörn Jilar Rapport 1988:R104
Tekniska och miljömässiga aspekter på bostadssanering : en kunskapsöversikt / Ingela Blomberg; Eva Eisenhauer; Sonja Vidén Rapport 1980:R50
Tätning av ventilationskanaler i byggnader / Göran Karlsson; Sören Lindgren Rapport 1983:R7
Undersökning av nytt inblåsningssystem för rena rum / Enno Abel; Claës Allander (Särtryck ur VVS nr 8, 1966) Rapport 1967:R10
Uppsatser om golv (flera tidskriftsartiklar om golv) Särtryck 1958:3
Utformning av fuktskydd vid golv på mark : nuvarande kunskaper och exempel på lösningar / Lars-Olof Nilsson Rapport 1983:R90
Utomhusfärger för trä : komplement till SNB-rapport nr 42 / Börje Andersson (InternRapport) Internrapport 1961:4
Utomhusfärger för trä / Börje Andersson; Paul Nylén Rapport 1957:R42
Varm- och kallvattenförbrukning i bostäder / Bo Adamson; Bertil Sundberg (ur VVS; nr 2, 1957) Särtryck 1957:1
Varma rumsklimats inverkan på människans komfort och prestationsförmåga / Börje E. Löfstedt (ur VVS nr 11, 1961) Särtryck 1962:2
Varmvattenförbrukning i lägenheter med och utan varmvattenmätare / Lars Dirke (ur VVS nr 11 och 12, 1960) Särtryck 1961:3
Verksamheten vid arbetsgruppen "Installationer" inom Statens institut för byggnadsforskning. / Arne Boysen (Särtryck ur VVS 10:1965) Rapport 1965:R34
Vi kan bygga fler och bättre bostäder till lägre kostnader med mindre arbetskraft / Sven Wallander (Särtryck ur Byggmästaren 1:1966) Rapport 1966:R9
Vindtäthet hos flerskiktväggar / Per Olof Nylund (Eftertryck ur Byggmästaren 11:1966) Rapport 1967:R3
Vinterbygge:tio artiklar (ur Byggnadsindustrin; 17 1964) Särtryck 1964:25
Vittringsskador på byggnadsmaterial / Arne G. Strömberg (ur Byggmästaren 1964, nr 3) Särtryck 1964:9
Vridning och vridningsinspänning vid betongkonstruktioner / Henrik Nylander Meddelande 1945:3
Värmebehaglighet hos golv / Christer Bring (ur Teknisk Tidskrift 1962, h.35) Särtryck 1962:15
Värmecentralers årsverkningsgrad / Ingemar Eneborg (Särtryck ur VVS 2:1965) Rapport 1965:R5
Värmeöverförande egenskaper i svensk berggrund / Jan Sundberg; Bo Thunholm; Jacob Johnson Rapport 1985:R97
Värmeöverförande egenskaper i svenska jordarter : värmekonduktivitet, specifik värmekapacitet och latent värme / Jan Sundberg Rapport 1986:R104
Åldringsbeständighet hos byggnadsmaterial av plast / Erik Saare (ur Teknisk Tidskrift 1960 h.32) Särtryck 1960:6