lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Magnus Åhs

Universitetslektor, Tekn. Dr.

Telefon: 046-222 49 20
E-post: magnus.ahs(at)byggtek.lth.se

Forskningsområden

Ett av mina forskningsområden består av att studera omfördelning av fukt i porösa cementbundna material som betong, bruk och avjämningsmassa i flerskiktskonstruktioner. Omfördelningen av fukt i flerskiktskonstruktioner beror av materialegenskaper, skikttjocklek och fuktfördelningen. Därför har jag utvecklat en metod för att bestämma ett poröst materials fuktinnehåll vid olika luftfuktighet och hur tidigare fuktexponering påverkar fuktinnehållet. Fuktinnehållet påverkas av tidigare fuktexponering och detta beroende kallas hysteres. Detta fenomen har jag också undersökt för betong, bruk och avjämningsmassa.

Jag har också utvecklat en metod för att uppskatta maximal fuktighet under en tät matta när fuktprofilen i ett betonggolv med flera materialskikt är känd. Resultatet från metoden kan utgöra underlag för att ta beslut om en tät matta kan läggas vid mättillfället eller om den måste läggas vid ett senare tillfälle.

I mitt doktorsprojekt har jag tillsammans med Lars-Olof Nilsson utvecklat en metod för ett sätt att bestämma det kritiska fukttillståndet för betong/bruk. Fukttillståndet har betydelse för om ett lim som fäster mattan mot ett underlag av betong, riskerar att brytas ner. Fukten ensam är inte tillräcklig för att nedbrytning ska ske. Det krävs också en basisk miljö och den genereras av alkaliska joner som kommer från cementet. Det kritiska fukttillståndet definieras genom att bestämma den lägsta relativa fuktighet där jontransport inte längre är möjlig.

Under de senaste åren har jag utvecklat en modell för fukt- och värmetransport i betong och andra material. Utvecklingen sker i COMSOL Multiphysics. Modellen har nu utökats till att omfatta mekanik och inkluderar även tidsberoende deformationer vilka har verifierats mot mätningar på en reaktorinneslutning uppförd i närheten av Paris. Jag arbetar också med forskningsuppdrag beställda av kraftindustrin och Betongindustrin. Jag arbetar med att utveckla materialmodeller för ung betong och använder dessa för att belysa olika fuktfrågor kopplade till betong, framför allt frågor kopplade till uttorkning.

Publikationer: LUCRIS

Sidansvarig: Johanna Kruse