lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VBMF05 Byggmaterialvetenskap

Syfte

Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för materials uppbyggnad och egenskaper, samt de fysikaliska, kemiska och biologiska processer som sker i material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  • förstå hur materialens egenskaper beror på deras sammansättning och struktur.
  • förstå hur processer i material förändrar materialens egenskaper.
  • ha fördjupade kunskaper om hur materialegenskaper kan uppskattas med utgångspunkt från materialens uppbyggnad och inre struktur.


Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

  • kunna använda materialvetenskapliga modeller för uppskattning av materialegenskaper och materialbeteende
  • kunna använda kunskaperna i avancerade tillämpningar och samt kunna generalisera dem till helt nya tillämpningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

  • ha fått en bild av vilken kunskap som behövs för att kunna bedöma egenskaper och beteende hos nya material eller hos befintliga material i nya tillämpningar.
  • inse vikten av att ta hänsyn till de processer som kan ske i material i bruksskedet.
  • inse vikten av ett materials beteende i det långsiktiga perspektiv som produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar innebär.


Innehåll

I vår grundkurs Byggnadsmaterial ges en bred genomgång av materialegenskaper och materialtyper. I fördjupningskursen BMV väljer vi ut ett par intressanta delområden och fördjupar oss i dem. Dessa områden är sådana som har relevans för ingenjörer i byggsektorn samtidigt som de ger en ökad konceptuell förståelse.

Exempel på områden som kan komma att tas upp är materialstruktur, kompositmodellering, fukt i material, brottmekanik och frostbeständighet. Eftersom samtliga lärare som undervisar är experter på de ämnen som tas upp så kan ämnena skifta något år till år.

Litteratur
Wadsö, L. m. fl.: Building Material Science, KFS i Lund AB 2011

Sidansvarig: Heidi Francke