lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen

Syfte
Syftet med kursen är att förbereda den blivande civilingenjören för att medverka i byggprocessens olika delar för att säkerställa att man uppnår den grad av fuktsäkerhet som krävs.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 • känna till regler och krav som gäller för fuktsäkerhet i byggprocessen.
 • kunna kommunicera fuktsäkerhet med vedertagna begrepp.
 • känna till hjälpmedel i form av checklistor, dokumentmallar samt beräkningsprogram.
 • förstå hur arbetet med fuktsäkerhet kan utföras systematiskt i byggprocessens olika skeden.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 • kunna identifiera och analysera fuktsäkerhetsrisker i olika skeden av byggprocessen.
 • kunna upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning i projekteringsskedet samt en fuktplan i produktionsskedet.
 • kunna utföra en ritningsgranskning på färdiga projekteringshandlingar.
 • kunna göra en fuktrond på byggarbetsplats.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 • ha fått ett ifrågasättande inställning till vedertagna lösningar som projekteras erfarenhetsmässigt. Samt ett stort behov av systematiskt fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen.

Innehåll
Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder för olika delar av byggprocessen. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar samt hur de hanteras i fält. Grupparbeten att självständigt fuktsäkerhetsgranska projekteringshandlingar. Upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning samt fuktplan för ett byggprojekt.

Litteratur

 • Nilsson, L-O (2007) Byggvägledning 9, Fukt - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • Nevander L-E, Elmarsson B (1994) Fukthandboken - praktik och teori. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess, Sveriges Byggindustrier, Göteborg 2008
 • Föreläsningsanteckningar.
 • Kompendium TVBM-7194 Fuktändringar - en kvalitativ metod att skriva fukthistoria och förutsäga fuktändringar
 • Kompendium TVBM-7178 Fuktpåverkan på material: Kritiska fukttillstånd
Sidansvarig: Heidi Francke

Mer information

Kursinformation

Läs- och tentamensschema 

Kursmaterialet finns i (ny länk håller på att skapas och kommer inom kort) 

Kursansvarig