lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VBMN10 Betong i LivsCykelPerspektiv

Syfte
Betong är vårt mest använda byggnadsmaterial och av betongkonstruktioner krävs god funktion under lång tid utan större underhållsinsatser. God resurshushållning kräver därför materialval och konstruktionsutformning med hänsyn till byggnadsverkets hela livscykel. 

Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för hur betongs egenskaper och funktion beror på materialets sammansättning och behandling under byggtiden samt varför och hur funktionen förändras under hela brukstiden. Kursen skall ge studenten förmåga att formulera funktionskrav på betong, välja delmaterial och betongsammansättning och förutsäga materialets funktionssätt under dess livslängd, i skilda tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  • väl känna till och förstå grundläggande fenomen i färsk, hårdnande och hårdnad betong 
  • förstå en betongs verkningssätt under produktion och vid normal användning i olika miljöer och under hela livslängden 
  • kunna sätta in betongens olika miljökonsekvenser i ett större perspektiv 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

  • ha förmåga att välja betongmaterial och konstruktionslösning i ett helhetsperspektiv samt att bedöma tillståndet hos befintliga konstruktioner. 
  • dels kunna använda kunskaperna i avancerade tillämpningar och dels kunna generalisera dem till helt nya tillämpningar inom husbyggnad och anläggningar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

  • ha fått en klar bild av hur funktionskrav på betong kan formuleras och hur de kan uppfyllas genom val av materialsammansättning, produktionsteknik och underhållsinsatser, i ett långsiktigt perspektiv. 

Innehåll
Ett centralt område utgörs av tidsberoende verkningssätt och förändringsprocesser hos betong och betongkonstruktioner under produktion och vid normal användning i olika miljöer. Där behandlas bland annat effekter av miljöpåverkan, rörelsebehov och tvång, sprickbildning och sprickriskbedömningar. Vidare belyses hur betongmaterial kan väljas och sammansättas för att tillmötesgå en given kravspecifikation.

I grupper om 2-3 studenter gjuts unika betonger vars egenskaper studeras vad gäller bl a temperaturutveckling, hållfasthet, självuttorkning och kloridinträngning. Laborationen redovisas både skriftligt och munligt.

Litteratur
Kursbok, svenska och internationella artiklar.
Fagerlund, G. 1987. Betongkonstruktioners Beständighet - En översikt.Cementa, Danderyd

Sidansvarig: Heidi Francke